Portfolio

Przykłady zrealizowanych przez nas projektów

Prezentujemy poniżej wybrane systemy informatyczne, zaprojektowane i wykonane przez naszą firmę.Certyfikacja rolnictwa ekologicznego
oraz innych produktów wytwarzanych metodami ekologiczymi

Systemy informatyczne klasy B2B, odpowiedzialne za integrację wszystkich działań związanych z przebiegiem
procesu certyfikacji, wykonywanych przez jednostki certyfikujące oraz przedsiębiorstwa z nimi współpracujące.


Podstawowy zakres zrealizowanych w naszych systemach funkcjonalności, obejmuje między innymi:

 • Rejestrowanie oraz przegląd kartoteki klientów będących pod nadzorem jednostki; analizę, agregowanie
  i raportowanie wszystkich informacji dotyczących klientów, wymaganych przepisami prawa UE i krajowego.
 • Automatyczne przydzielanie podmiotów do kontroli rocznych w danym sezonie, z uwzględnieniem:
  1. podziału administracyjnego (województwa, powiaty, gminy),
  2. wyników przeprowadzonej w systemie analizy ryzyka,
  3. zdefiniowanych przedziałów czasowych w jakich należy przeprowadzać kontrole u wybranych podmiotów,
  4. powiązań jakie mogą wystąpić pomiędzy podmiotami, a inspektorami przeprowadzającymi kontrole,
  5. oraz szeregu innych wskaźników będacych przedmiotem analiz wykonywanych w systemie. • Przekazywanie inspektorom niezbędnej dokumentacji oraz informacji umożliwiających wykonanie kontroli.
 • Wykonanie kontroli w terenie, poprzez wypełnienie protokołu w wersji elektronicznej oraz odesłanie
  do jednostki wyników przeprowadzonej kontroli (protokół, aktualizacja zgłoszenia i inne załączniki).
 • Weryfikację sporządzonych w toku kontroli protokołów, wypełnianych i przesyłanych przez inspektorów.
 • Emisję wszystkich przewidzianych w procesie certyfikacji dokumentów.
 • Wystawianie oraz pełen nadzór nad certyfikatami, ze szczególnym uwzględnieniem zawieszeń certyfikatów.
 • Gromadzenie informacji dotyczących analizy ryzyka i rozliczanie klientów z wykonania zaleceń, jakie zostały
  wystosowane przez jednostkę.
 • Kompleksowe zarządzanie przebiegiem procesu pobierania próbek.
 • Automatyczne tworzenie sprawozdań wykazów do GIJHARS, ARiMR i MRiRW, - zgodnie z obowiązującymi
  zapisami prawa UE i krajowego.
 • Prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów niezbędnych do obsługi bieżącej pracy jednostki.
 • Wymianę korespondencji pomiędzy jednostką a wnioskodawcą, inspektorami i innymi podmiotami;
  rejestrowanie i rozliczanie wszelkiej wysyłanej i odbieranej korespondencji.Certyfikacja systemów zarządzania

System Obsługi Certyfikacji Systemów Zarządzania jest przeznaczony do obsługi wszelkich czynności
związanych z organizacją i przebiegiem procesu certyfikacji systemów zarządzania przedsiębiorstw.


W ramach jego działania możliwe jest między innymi:

 • Gromadzenie wszystkich informacji o klientach, niezbędnych do prawidłowego wykonania procesu certyfikacji.
 • Rejestrowanie danych o auditorach i ich kompetencjach.
 • Nadzorowanie przebiegu całego procesu certyfikacji:
  1. rejestrowanie kompletnego wniosku o certyfikację,
  2. w pełni automatyczne wygenerowanie oferty, na podstawie informacji o kliencie i składanym wniosku,
  3. utworzenie harmonogramu auditów,
  4. automatyczny dobór auditorów do zaplanowanych auditów, z uwzględnieniem kompetencji auditorów,
   auditowanych u klienta norm oraz branży w jakiej dany klient prowadzi swoją działalność,
  5. utworzenie i wydruk umów z auditorami,
  6. rejestrowanie raportu z auditu,
  7. automatyczne wystawianie certyfikatów.
 • Tworzenie i drukowanie wszelkiego typu dokumentów, generowanych na podstawie edytowalnych szablonów.
 • Zaawansowane wyszukiwanie informacji w systemie dzięki modułowi Zestawień oraz Analiz Statystycznych.Szkolenia i certyfikacja osób

System Obsługi Szkoleń i Certyfikacji Osób jest przeznaczony do obsługi wszystkich czynności związanych
z organizacją szkoleń, egzaminów i sprawdzianów dla osób oraz przebiegiem procesu certyfikacji auditorów.


W ramach jego działania możliwe jest między innymi:

 • Gromadzenie wszystkich informacji o osobach, niezbędnych do prawidłowego wykonania procesu certyfikacji.
 • Rejestrowanie danych o wykładowcach i ich kompetencjach.
 • Nadzorowanie przebiegu całego procesu organizacji szkolenia:
  1. rejestrowanie podstawowych danych o szkoleniu,
  2. przygotowanie spersonalizowanej wysyłki z informacjami o szkoleniu, do precyzyjnie określonych
   grup odbiorców i automatyczne wysłanie poczty e-mail poprzez wbudowany moduł "NewsLetter",
  3. rejestrowanie zgłoszeń napływających od zainteresowanych danym szkoleniem osób,
  4. wyliczenie wartości dotyczących kosztów oraz zysku danego szkolenia,
  5. generowanie zestawów pytań egzaminacyjnych,
  6. druk wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (listy obecności, itp.),
  7. rejestrowanie danych z ankiet oraz generowanie statystyk dotyczących oceny szkoleń przez uczestników.
 • Tworzenie i drukowanie wszelkiego typu dokumentów, generowanych na podstawie edytowalnych szablonów.
 • Zaawansowane wyszukiwanie informacji w systemie dzięki modułowi Zestawień oraz Analiz Statystycznych.Certyfikacja wyrobów medycznych

System Obsługi Certyfikacji Wyrobów Medycznych jest przeznaczony do obsługi wszelkich działań związanych
z organizacją i przebiegiem procesu certyfikacji wyrobów medycznych oraz obsługą ekspertów i auditorów.


W ramach jego działania możliwe jest między innymi:

 • Gromadzenie wszystkich informacji o klientach, niezbędnych do prawidłowego wykonania procesu certyfikacji.
 • Rejestrowanie danych o ekspertach wraz ze szczegółym wykazem kompetencji wg funkcji oraz kodów wyrobów medycznych.
 • Stały nadzór nad współpracującymi z jednostką ekspertami, w tym ustalanie aktualnych ich kompetencji.
 • Identyfikację wydanych opinii i raportów z auditów WE oraz wewnętrzną weryfikację ekspertów.
 • Nadzorowanie przebiegu całego procesu certyfikacji:
  1. rejestrowanie kompletnego wniosku o certyfikację,
  2. w pełni automatyczne wygenerowanie oferty, na podstawie informacji o kliencie i składanym wniosku,
  3. dobór ekspertów do oceny dokumentacji wyrobu, uwzględniający ich kompetencje.,
  4. zaplanowanie harmonogramu auditów,
  5. utworzenie i wydruk umów z ekspertami,
  6. rejestrowanie szczegółowych wyników oceny dokumentacji,
  7. generowanie sprawozdania z certyfikacji WE wyrobu medycznego,
  8. automatyczne wystawianie certyfikatów WE.
 • Tworzenie i drukowanie wszelkiego typu dokumentów, generowanych na podstawie edytowalnych szablonów.
 • Zaawansowane wyszukiwanie informacji w systemie dzięki modułowi Zestawień oraz Analiz Statystycznych.Certyfikacja wyrobów spożywczych

System Obsługi Certyfikacji Systemów jest przeznaczony do obsługi wszelkich czynności
związanych z organizacją i przebiegiem procesu certyfikacji wyrobów spożywczych.


W ramach jego działania możliwe jest między innymi:

 • Gromadzenie wszystkich informacji o klientach, niezbędnych do prawidłowego wykonania procesu certyfikacji.
 • Rejestrowanie danych o członkach Komitetu Technicznego.
 • Nadzorowanie przebiegu całego procesu certyfikacji:
  1. rejestrowanie kompletnego wniosku o certyfikację,
  2. w pełni automatyczne wygenerowanie oferty, na podstawie informacji o kliencie i składanym wniosku,
  3. utworzenie harmonogramu inspekcji, jeśli są wymagane,
  4. rejestrowanie Komitetu Technicznego i jego opinii,
  5. utworzenie i wydruk wszystkich dokumentów związanych z organizacją Komitetu Technicznego,
  6. automatyczne wystawianie certyfikatów.
 • Tworzenie i drukowanie wszelkiego typu dokumentów, generowanych na podstawie edytowalnych szablonów.
 • Zaawansowane wyszukiwanie informacji w systemie dzięki modułowi Zestawień oraz Analiz Statystycznych.CRM - Zarządzanie relacjami z klientem

System Zarządzania relacjami z klientem jest przeznaczony do obsługi wszelkich czynności związanych
z procesem ofertowania i sprzedaży oraz do zarządzania projektami, flotą pojazdów firmy i magazynem.


W ramach jego działania możliwe jest między innymi:

 • Przeglądanie wszystkich informacji o klientach, z poszczególnych komórek organizacyjnych.
 • Rejestrowanie i nadzór nad kontaktami z klientem.
 • Przeprowadzenie kompletnego procesu ofertowania.
 • Nadzorowanie wyników sprzedaży.
 • Kompleksowe zarządzanie projektami o różnym stopniu złożoności.
 • Nadzór nad flotą pojazdów firmy.
 • Prowadzenie magazynu materiałów eksploatacyjnych i reklamowych, wraz z drukiem odpowiednich dokumentów.
 • Wystawianie faktur.
 • Tworzenie i drukowanie wszelkiego typu dokumentów, generowanych na podstawie edytowalnych szablonów.
 • Zaawansowane wyszukiwanie informacji w systemie dzięki modułowi Zestawień oraz Analiz Statystycznych.